Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Oliver Jovevski

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 04.07.2020 Morning Ride 15.1
2 25.07.2020 Morning Ride 49
3 27.07.2020 Morning Ride 60.1
Вк. 124.2