Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Filip Trajkovski

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 03.07.2020 b4che SrednoPantele 24.2
2 04.07.2020 Evening Ride 18.8
3 05.07.2020 Kozjaktour 89.2
4 06.07.2020 Recovery ride 11.4
5 09.07.2020 Matka-Sredno-Pantele 47.4
6 12.07.2020 Tour de Prespa 104.7
7 13.07.2020 kratka turisticka ride 9.2
8 14.07.2020 Morning Ride 139.8
9 16.07.2020 Galichica climb 117.9
10 17.07.2020 беме дупени на плажа 17.5
11 22.07.2020 Kej-Pantele-Sredno 52
12 23.07.2020 Katlanovce 64.2
Вк. 696.1