Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Слаѓана Трпевска

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 02.07.2020 Водно крст 44.4
2 04.07.2020 Групчин 50.8
3 05.07.2020 Групчин со бате😊 48.9
4 06.07.2020 Кучково 26.4
5 06.07.2020 Morning Ride 25.9
6 08.07.2020 Водно🐌🐌 45.9
7 09.07.2020 Morning Ride 51.7
8 11.07.2020 Morning Ride 73
9 11.07.2020 Morning Ride 72.8
10 13.07.2020 Нерези-Детско 40.7
11 14.07.2020 Morning Ride 19.6
12 14.07.2020 И пак😂....глувиот и немиот😂😂😂😂 18.2
13 15.07.2020 Кучково крст 34.3
14 17.07.2020 Матка 32.3
15 19.07.2020 Lunch Ride 33.4
16 20.07.2020 Morning Ride 50.9
17 21.07.2020 До Радуша... 47.6
18 24.07.2020 Morning Ride 17.9
19 25.07.2020 Morning Ride 18.8
20 26.07.2020 Водно-врв🙂 46.6
21 27.07.2020 Morning Ride 19.7
22 30.07.2020 Morning Ride 21.7
Вк. 841.5