Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Кирил Марковски

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 08.07.2020 РНС 22.1
2 08.07.2020 РНС 21.2
3 09.07.2020 РНС 33.9
4 10.07.2020 РНС 73.4
5 12.07.2020 РНС.. некој од Берово/Пехчево да ми позајми внатрешна? хD 142.7
6 13.07.2020 РНС 118.4
7 14.07.2020 РНС 23
8 15.07.2020 РНС 59
9 16.07.2020 РНС 21.6
10 19.07.2020 РНС 100.5
11 20.07.2020 РНС 21
12 22.07.2020 РНС 24.8
13 23.07.2020 РНС 21.1
14 24.07.2020 РНС 21.8
15 26.07.2020 5thplaelce. РНС.. маратон Плачковица 75.2
16 29.07.2020 РНС 31.1
17 30.07.2020 РНС 23.5
18 31.07.2020 РНС 22.7
Вк. 857.1