Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Владимир Трајаноски

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 02.07.2020 Детско 35.6
2 04.07.2020 Morning Ride 27.4
3 04.07.2020 По трасата на вовчето Ќиро (мисијата се откажа, пукна гума) 7.5
4 08.07.2020 Матка 29.9
5 09.07.2020 Фамилијарно 7.6
6 09.07.2020 Водно 29.4
7 10.07.2020 Фамилијарно 12
8 11.07.2020 Седларево 66.6
9 12.07.2020 Салаковски езера II епизода (повторно неуспешно) 45.7
10 12.07.2020 Враќање дома од Салаковски езера 44.3
11 13.07.2020 Evening Ride 30.9
12 14.07.2020 Afternoon Ride 16.8
13 14.07.2020 Водно 36.4
14 17.07.2020 Evening Ride 11.3
15 18.07.2020 Детско 35.7
16 19.07.2020 Попова Шапка 114.8
17 21.07.2020 Фамилијарно 7.6
18 22.07.2020 Јазвиње 39.9
19 24.07.2020 СЦГ - Преслап 68.9
20 26.07.2020 СТОГОВО (Ехловец; Врбјани, Бабин Срт, Гари, Ехловец) 71
21 29.07.2020 Бродец 56.5
22 30.07.2020 Водно 29.3
Вк. 825.1