Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Riste Pejov

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 01.07.2020 Evening Run 9.1
2 02.07.2020 Evening Run 3.1
3 02.07.2020 Evening Run 11.1
4 04.07.2020 Morning Run 10.5
5 05.07.2020 Morning Run 28.7
6 06.07.2020 Night Run 8.1
7 07.07.2020 Evening Run 9.7
8 08.07.2020 И ја знам МАФ! 8.8
9 09.07.2020 Evening Run 7.9
10 11.07.2020 Morning Run 8.3
11 12.07.2020 Morning Run 22.5
12 13.07.2020 Evening Run 8.8
13 14.07.2020 Evening Run 9.7
14 15.07.2020 Evening Run 10.8
15 16.07.2020 Afternoon Run 15.2
16 18.07.2020 Morning Run 11.6
17 19.07.2020 Morning Run 34.1
18 20.07.2020 Evening Run 8
19 21.07.2020 Afternoon Run 4.9
20 21.07.2020 Evening Run 4
21 21.07.2020 Evening Run 3.3
22 22.07.2020 Evening Run 8
23 23.07.2020 Evening Run 15.9
24 25.07.2020 Morning Run 13.7
25 26.07.2020 Morning Run 35.6
26 27.07.2020 Evening Run 8
27 28.07.2020 Evening Run 12
28 29.07.2020 Evening Run 9.2
29 30.07.2020 Evening Run 15.4
Вк. 356.2