Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Бошко Тодоровски

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 12.07.2020 Morning Ride 40.8
2 15.07.2020 Morning Ride to Kozjak 91.6
3 15.07.2020 Evening Ride 7.4
4 19.07.2020 Lunch Ride 2.1
5 28.07.2020 Morning Ride 32.3
Вк. 174.2