Поединечни резултати за Virtual Challenges 7/20

Игор Илиевски

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 06.07.2020 Morning Run 6.7
2 08.07.2020 Morning Run 10.1
3 10.07.2020 Morning Run 7.2
4 12.07.2020 Morning Run 5.7
5 19.07.2020 Morning Run 7.1
6 27.07.2020 Morning Run 8
Вк. 44.8