Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Горан Солздановски

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 01.07.2020 Коњари 71.7
2 02.07.2020 Грачани + Кучково крст 33.9
3 04.07.2020 Morning Ride 76.6
4 05.07.2020 Пантеле 34.6
5 07.07.2020 Теферич - Детско 34.5
6 09.07.2020 Morning Ride 71.8
7 10.07.2020 Afternoon Ride 42.4
8 11.07.2020 Седларево 75.3
9 12.07.2020 Таор 56
10 14.07.2020 Водно 36.1
11 15.07.2020 Јегуновце 66.1
12 17.07.2020 Водно врв 33.6
13 19.07.2020 Morning Ride 56.4
14 21.07.2020 Групчин 47.4
15 22.07.2020 Св. Илија + Ајватовци 99.5
16 25.07.2020 Соње 49.2
17 26.07.2020 Јелошник + Јажинце 116.8
18 29.07.2020 Morning Ride 36
19 31.07.2020 Morning Ride 32
Вк. 1070.1