Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Теодора Томоска

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 04.07.2020 Morning Ride 41.7
2 04.07.2020 Od sè po nesto 14.5
3 21.07.2020 Morning Ride 44.6
4 23.07.2020 +20 km 43.9
5 24.07.2020 Prvo🤘 24.2
6 26.07.2020 Morning Ride 18.6
7 28.07.2020 Afternoon Ride 11.5
Вк. 199