Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Evening Ride 58
2 16.09.2021 Evening Ride 57
3 18.09.2021 Evening Ride 44
4 18.09.2021 Evening Ride 43
5 19.09.2021 Afternoon Ride 79
6 19.09.2021 Afternoon Ride 74
7 21.09.2021 Afternoon Ride 107
8 21.09.2021 Afternoon Ride 104