Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Evening Ride 14.4
2 16.09.2021 Evening Ride 14.9
3 18.09.2021 Evening Ride 12.3
4 18.09.2021 Evening Ride 12.7
5 19.09.2021 Afternoon Ride 15.8
6 19.09.2021 Afternoon Ride 15.4
7 21.09.2021 Afternoon Ride 21.5
8 21.09.2021 Afternoon Ride 21.4
Вк. 128.5