Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Alen Denkovski

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Afternoon Ride 653
2 18.09.2021 Morning Ride 332
3 19.09.2021 Morning Ride 1008
4 21.09.2021 Afternoon Ride 296
Вк. 2289