Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Andreja Palkovski

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 19.09.2021 Morning Ride 1618
2 19.09.2021 Morning Ride 1254
3 20.09.2021 Lunch Ride 1097
4 20.09.2021 Afternoon Ride 8
5 20.09.2021 Night Ride 23
6 21.09.2021 Morning Ride 1193
7 21.09.2021 Afternoon Ride 8
8 21.09.2021 Evening Ride 24
9 22.09.2021 Morning Ride 1099
10 22.09.2021 Afternoon Ride 23
Вк. 6347