Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Zoran Kostovski

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Lunch Ride 81
2 16.09.2021 Afternoon Ride 94
3 17.09.2021 Morning Ride 194
4 19.09.2021 Morning Ride 197
5 20.09.2021 Morning Ride 26
6 22.09.2021 Morning Ride 66