Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Jane Bozinovski

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Afternoon Ride 21
2 17.09.2021 Evening Ride 597
3 19.09.2021 Afternoon Ride 126
4 20.09.2021 Evening Ride 19
5 22.09.2021 Evening Ride 414
Вк. 1177