Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Evening Ride 16.6
2 17.09.2021 Evening Ride 22
3 18.09.2021 Afternoon Ride 22
4 19.09.2021 Afternoon Ride 40.2
5 20.09.2021 Evening Ride 22
6 21.09.2021 Lunch Ride 7.2
7 22.09.2021 Evening Ride 20.2
Вк. 150.3