Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Evening Ride 336
2 17.09.2021 Evening Ride 47
3 18.09.2021 Afternoon Ride 43
4 19.09.2021 Afternoon Ride 450
5 20.09.2021 Evening Ride 53
6 21.09.2021 Lunch Ride 31
7 22.09.2021 Evening Ride 26
Вк. 986