Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Martin Nikolovski

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 17.09.2021 Evening Ride 51
2 18.09.2021 Afternoon Ride 129
3 19.09.2021 Lunch Ride 212