Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Martin Fotevski

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Afternoon Ride 144
2 17.09.2021 Afternoon Ride 76
3 18.09.2021 Morning Ride 144
4 20.09.2021 Afternoon Ride 100
5 21.09.2021 Lunch Ride 65
6 21.09.2021 Afternoon Ride 9
7 22.09.2021 Afternoon Ride 84