Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Morning Ride 25
2 16.09.2021 Afternoon Ride 23
3 16.09.2021 Afternoon Ride 130
4 17.09.2021 Morning Ride 27
5 17.09.2021 Afternoon Ride 35
6 17.09.2021 Afternoon Ride 76
7 19.09.2021 Morning Ride 95
8 19.09.2021 Morning Ride 24
9 19.09.2021 Evening Ride 218
10 20.09.2021 Morning Ride 25
11 20.09.2021 Afternoon Ride 268
12 21.09.2021 Morning Ride 22
13 21.09.2021 Morning Ride 31
14 21.09.2021 Afternoon Ride 23
15 21.09.2021 Afternoon Ride 137
16 22.09.2021 Morning Ride 206
17 22.09.2021 Afternoon Ride 33