Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Morning Ride 6.1
2 16.09.2021 Afternoon Ride 5.9
3 16.09.2021 Afternoon Ride 46.1
4 17.09.2021 Morning Ride 6.3
5 17.09.2021 Afternoon Ride 6.3
6 17.09.2021 Afternoon Ride 23.7
7 19.09.2021 Morning Ride 27.8
8 19.09.2021 Morning Ride 6.7
9 19.09.2021 Evening Ride 23.1
10 20.09.2021 Morning Ride 6.2
11 20.09.2021 Afternoon Ride 18.6
12 21.09.2021 Morning Ride 6
13 21.09.2021 Morning Ride 1.9
14 21.09.2021 Afternoon Ride 5.7
15 21.09.2021 Afternoon Ride 12.1
16 22.09.2021 Morning Ride 14.1
17 22.09.2021 Afternoon Ride 5.7
Вк. 222.2