Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Morning Ride 0
2 16.09.2021 Afternoon Ride 0
3 16.09.2021 Afternoon Ride 832
4 17.09.2021 Morning Ride 0
5 17.09.2021 Afternoon Ride 0
6 17.09.2021 Afternoon Ride 411
7 19.09.2021 Morning Ride 590
8 19.09.2021 Morning Ride 55
9 19.09.2021 Evening Ride 0
10 20.09.2021 Morning Ride 0
11 20.09.2021 Afternoon Ride 0
12 21.09.2021 Morning Ride 0
13 21.09.2021 Morning Ride 0
14 21.09.2021 Afternoon Ride 0
15 21.09.2021 Afternoon Ride 0
16 22.09.2021 Morning Ride 0
17 22.09.2021 Afternoon Ride 0
Вк. 1888