Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Slobodan Nastevski

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Morning Ride 74
2 18.09.2021 Morning Ride 105
3 19.09.2021 Morning Ride 132
4 21.09.2021 Morning Ride 54