Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Slobodan Nastevski

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Morning Ride 29.1
2 18.09.2021 Morning Ride 34
3 19.09.2021 Morning Ride 58.2
4 21.09.2021 Morning Ride 20.7
Вк. 142