Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Slobodan Nastevski

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Morning Ride 557
2 18.09.2021 Morning Ride 890
3 19.09.2021 Morning Ride 765
4 21.09.2021 Morning Ride 404
Вк. 2616