Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Afternoon Ride 137
2 19.09.2021 Morning Ride 159
3 22.09.2021 Afternoon Ride 99