Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ????????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 16.09.2021 24
2 17.09.2021 17.09.2021 163
3 19.09.2021 На велофиеста со заборавена страва 😟 40
4 20.09.2021 Cycling with my buddy ✌️ 75
5 21.09.2021 Afternoon Ride 41
6 22.09.2021 Evening Ride 23