Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ????????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 16.09.2021 6
2 17.09.2021 17.09.2021 14.8
3 19.09.2021 На велофиеста со заборавена страва 😟 8
4 20.09.2021 Cycling with my buddy ✌️ 17.5
5 21.09.2021 Afternoon Ride 8.4
6 22.09.2021 Evening Ride 5.3
Вк. 60