Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ????????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 16.09.2021 0
2 17.09.2021 17.09.2021 18
3 19.09.2021 На велофиеста со заборавена страва 😟 11
4 20.09.2021 Cycling with my buddy ✌️ 18
5 21.09.2021 Afternoon Ride 19
6 22.09.2021 Evening Ride 10
Вк. 76