Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

kosta koteski

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Evening Ride 0
2 16.09.2021 Evening Ride 27
3 18.09.2021 Evening Ride 19.3
4 19.09.2021 Afternoon Ride 18.7
5 22.09.2021 Evening Ride 20.1
Вк. 85.2