Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

kosta koteski

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Evening Ride 0
2 16.09.2021 Evening Ride 341
3 18.09.2021 Evening Ride 331
4 19.09.2021 Afternoon Ride 333
5 22.09.2021 Evening Ride 343
Вк. 1348