Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

? ?

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 19.09.2021 Afternoon Ride 6.6
2 19.09.2021 Afternoon Ride 12.1
3 19.09.2021 Afternoon Ride 2.7
4 21.09.2021 Morning Ride 3.2
5 21.09.2021 Afternoon Ride 3.3
6 21.09.2021 Evening Ride 1.4
7 21.09.2021 Evening Ride 19.8
Вк. 49.1