Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Elena Petrova

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Afternoon Ride 240
2 18.09.2021 Morning Ride 93
3 19.09.2021 Afternoon Ride 883
4 20.09.2021 Afternoon Ride 373
5 21.09.2021 Afternoon Ride 135
6 22.09.2021 Afternoon Ride 592
7 23.09.2021 Night Ride 13
Вк. 2329