Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

????????? ?????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Afternoon Ride 33.6
2 17.09.2021 Afternoon Ride 30
3 18.09.2021 Afternoon Ride 25.8
4 19.09.2021 Lunch Ride 34.9
5 20.09.2021 Afternoon Ride 40.5
6 22.09.2021 Afternoon Ride 26.1
Вк. 191