Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

????????? ?????

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Afternoon Ride 1043
2 17.09.2021 Afternoon Ride 844
3 18.09.2021 Afternoon Ride 811
4 19.09.2021 Lunch Ride 916
5 20.09.2021 Afternoon Ride 957
6 22.09.2021 Afternoon Ride 816
Вк. 5387