Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???????? ???????????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 19.09.2021 Morning Ride 44.4
2 19.09.2021 Lunch Ride 20.5
3 20.09.2021 Afternoon Ride 39.8
4 22.09.2021 Afternoon Ride 55.9
Вк. 160.6