Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Afternoon Ride 95
2 17.09.2021 Afternoon Ride 75
3 18.09.2021 Afternoon Ride 139
4 19.09.2021 Morning Ride 278
5 20.09.2021 Afternoon Ride 98
6 21.09.2021 Afternoon Ride 122
7 22.09.2021 Afternoon Ride 108