Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Afternoon Ride 21.5
2 17.09.2021 Afternoon Ride 14.9
3 18.09.2021 Afternoon Ride 72.9
4 19.09.2021 Morning Ride 77.8
5 20.09.2021 Afternoon Ride 21.5
6 21.09.2021 Afternoon Ride 62.1
7 22.09.2021 Afternoon Ride 27
Вк. 297.7