Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

???? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Afternoon Ride 778
2 17.09.2021 Afternoon Ride 232
3 18.09.2021 Afternoon Ride 460
4 19.09.2021 Morning Ride 1681
5 20.09.2021 Afternoon Ride 658
6 21.09.2021 Afternoon Ride 448
7 22.09.2021 Afternoon Ride 654
Вк. 4911