Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Aleksandar Jotevski

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Afternoon Ride 78
2 19.09.2021 Morning Ride 380