Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Maja Zlateva

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 19.09.2021 Evening Ride 109
2 20.09.2021 Afternoon Ride 49