Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

Sandra Ampova

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 17.09.2021 Evening Ride 155
2 18.09.2021 Afternoon Ride 193
3 19.09.2021 Afternoon Ride 471
4 20.09.2021 Evening Ride 196
5 21.09.2021 Evening Ride 368
6 22.09.2021 Evening Ride 228
Вк. 1611