Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

?????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 16.09.2021 Afternoon Ride 75
2 19.09.2021 Morning Ride 332
3 20.09.2021 Morning Ride 48