Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

????? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 17.09.2021 Afternoon Ride 187
2 17.09.2021 Afternoon Ride 163
3 20.09.2021 Afternoon Ride 186
4 22.09.2021 Afternoon Ride 160