Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

????? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 17.09.2021 Afternoon Ride 35.9
2 17.09.2021 Afternoon Ride 33.2
3 20.09.2021 Afternoon Ride 43.3
4 22.09.2021 Afternoon Ride 35.3
Вк. 147.8