Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

????? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 17.09.2021 Afternoon Ride 799
2 17.09.2021 Afternoon Ride 782
3 20.09.2021 Afternoon Ride 438
4 22.09.2021 Afternoon Ride 785
Вк. 2804