Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

������������������ ������������������

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 16.09.2021 Afternoon Ride 7.2
2 17.09.2021 Morning Ride 28.1
3 17.09.2021 Morning Ride 27.3
4 17.09.2021 Afternoon Ride 10.1
5 19.09.2021 Afternoon Ride 7.3
6 19.09.2021 Evening Ride 7.2
7 21.09.2021 Lunch Ride 7.2
8 21.09.2021 Afternoon Ride 7.2
9 22.09.2021 Afternoon Ride 5
Вк. 106.6