Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

????????? ?????????

Ред. бр. Датум Активност Искачени метри
1 16.09.2021 Afternoon Ride 24
2 17.09.2021 Morning Ride 457
3 17.09.2021 Morning Ride 449
4 17.09.2021 Afternoon Ride 87
5 19.09.2021 Afternoon Ride 26
6 19.09.2021 Evening Ride 85
7 21.09.2021 Lunch Ride 22
8 21.09.2021 Afternoon Ride 102
9 22.09.2021 Afternoon Ride 50
Вк. 1302