Поединечни резултати за Mobility Virtual Challenge

????????? ??????????

Ред. бр. Датум Активност Времетраење (мин)
1 19.09.2021 Morning Ride 84
2 20.09.2021 Evening Ride 18
3 20.09.2021 Night Ride 10